Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Výsledky rozdělení státních dotací v rámci Programu 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo dne 21. února 2017 rozdělení státních dotací v rámci programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit.

V rozpočtu byla pro tuto oblast pro rok 2017 vyčleněna částka 25 194 000 Kč. Tato částka byla navýšena o nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2016 ve výši 1 643 702,73 Kč. S ohledem na závazky pokračujících projektů byly rozdělovány prostředky pro rok 2017 ve výši 19 037 802,73 Kč.

O státní dotaci požádalo v roce 2017  34 nestátních neziskových organizací, které předložily 72 investičních akcí (záměrů). MŠMT v roce 2017 podpoří 17 investičních akcí.

Rozdělení investičních dotací 133710.pdf

133710_Projekty vyřazené pro formální nedostatky.pdf

Informace pro úspěšné žadatele

Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2017, žádáme v souladu s metodickým dokumentem Informace pro žadatele o poskytnutí dotace z programového financování pro program 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže (znění platné pro rok 2017; http://www.msmt.cz/file/39393/) (dále jen „Informace“), aby písemně požádaly o schválení investičního záměru (dále jen „IZ“) a vydání Registrace akce (viz příloha č. 3 Informace).

V případech schválení plné výše požadované dotace poradou vedení je obsah IZ potvrzen doručením druhého identického výtisku IZ. V případech neschválení plné výše požadované dotace poradou vedení podle doporučení hodnotící komise je IZ potvrzen doručením aktualizovaného IZ (v podobě 2 originálních výtisků), se zohledněním případných dalších nutných/vhodných obsahových změn.

  1. Součástí podkladů pro vydání Registrace akce a definitivní schválení dotace (před uskutečněním navazujících procesů vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolnění prostředků) jsou podklady v listinné podobě:
  2. (výše uvedená) žádost o schválení IZ a vydání Registrace akce,

  3. druhý výtisk IZ/ aktualizovaný IZ (s uvedením termínu aktualizace) ve dvojím vyhotovení (IZ musí být vždy podepsán oprávněnou osobou),

  4. čestné prohlášení o dofinancování akce a čestné prohlášení o úplnosti předložené dokumentace (potvrzující stav po schválení k realizaci),

  5. případně další dokumenty uvedené v bodě 18 IZ.

Podklady musí organizace doručit do podatelny MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 nebo zaslat písemně (nikoliv e-mailem !) do 22. března 2017. Na obálku uveďte "DOPLNĚNÍ PODKLADŮ – INVESTICE 133 710" a adresujte Odboru pro mládež.

Nedoplnění podkladů a nedodání žádosti může být důvodem k neposkytnutí státní dotace.

Zároveň důrazně upozorňujeme na nutnost důkladného seznámení se s podmínkami dotačního programu uvedenými v aktuálním znění závazných dokumentů metodického řízení zveřejněných na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a sice s Dokumentací investičního dotačního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže (znění platné pro roky 2017-2021;http://www.msmt.cz/file/39394/) a dále s Informací (vč. příloh !), kde se specifikuje kompletní průběh administrace žádostí a souvisejících postupů.

Zdroj: http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-rozdeleni-statnich-dotaci-v-ramci-programu-133-710-1?lang=1&ref=m&source=email


Diskuse - Počet příspěvků: 0