Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Stanovisko MŠMT ke zřizování školských obdvodů pro MŠ

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) připomíná své dřívější stanovisko k obavám některých statutárních měst ke zřizování školských obvodů i pro mateřské školy, jak s tím počítá novela školského zákona, kterou schválili poslanci i senátoři a kterou ve středu 4. května vetoval prezident republiky.  

Stanovisko vydané 13. ledna 2016

MŠMT se s obavami statutárních měst neztotožňuje. Novela školského zákona obsahuje principiálně stejnou úpravu, jaká je využívaná při zápisech k povinné školní docházce v základních školách, přičemž u nich tento systém funguje a nikdo jej zatím nerozporoval. MŠMT se domnívá, že nejlepším řešením je z hlediska potřeb dětí i rodičů a organizace předškolního vzdělávání zavedení spádových obvodů i pro mateřské školy, když jsme toho názoru, že pokud stát stanovuje povinnost předškolního vzdělávání (obdobně pak povinnou školní docházku), pak musí rovněž umožnit, aby výkon této povinnosti byl reálně možný, a to poblíž bydliště dítěte. Za tímto účelem tedy ukládá obci povinnost stanovit školské obvody, kdy je zcela jasné, pro které konkrétní ulice (konkrétní místa), v nichž má dítě (nebo žák) trvalý pobyt (v případě cizinců pobyt), je příslušná mateřská (či základní) škola spádová, jinými slovy kde má dítě místo ve škole zajištěné. Rodič tak má jistotu, že jeho dítě bude přijato do spádové školy poblíž bydliště. Rodič ovšem není spádovostí svazován, může zvolit pro dítě i jinou školu podle své úvahy. V nespádové škole ovšem nemá dítě nárok na přijetí, tzn., přijato bude až tehdy, pokud tato jiná škola bude mít volnou kapacitu.

V souvislosti s problematikou vymezení školských obvodů padl dotaz, zda by bylo možné, aby pro více mateřských škol byl vytvořen jeden obvod. Ačkoli teoreticky taková organizace předškolního vzdělávání možná je, MŠMT takový systém nepreferuje. Domníváme se, že optimální a pro rodiče více komfortní systém je, kdy pro jednu mateřskou školu je stanoven jeden školský obvod. Pak je zcela jasné, kde má dítě místo zajištěné. V případě zavedení systému, kdy pro více škol, či dokonce pro všechny školy je vytvořen jeden školský obvod, vidíme jako základní problém zejména to, že dítě bude mít fakticky nárok na přijetí ve všech mateřských školách. Je tak otázkou, jak bude organizačně nastaven efektivní proces přijímání dětí do škol, včetně včasného a srozumitelného informování rodičovské veřejnosti. Důsledkem navrhovaného řešení může být bohužel situace, že do mateřské školy bude přijat ten, „kdo dřív přijde“. Dítě ani rodič nebudou mít jistotu, do které školy vlastně nakonec dítě bude přijato. Mohlo by se totiž stát, že rodič bude muset obejít více škol, než nalezne tu s volnou kapacitou, navíc třeba ve vzdálené lokalitě města. Rovněž ředitelé škol by mohli mít v souvislosti s výše uvedenou nejistotou problémy.

Přestože zákon nevylučuje ani výše navrhovaný systém, MŠMT se obává, že s tímto by mohly být spojeny organizační a administrativní komplikace, které s sebou systém „jedna škola – jeden obvod“ nepřináší. Tyto situace by částečně mohl řešit systém jakési registrace, který by byl obdobný systému zápisových lístků při přijímání ke střednímu vzdělávání. Tento registrační list by byl pouze organizačním podpůrným prostředkem, jeho právní validita by však byla nulová. Pro rodiče by toto fakticky znamenalo, že do poslední chvíle nebudou mít zaručené, že jejich dítě bude přijato do konkrétní mateřské školy. Rovněž je třeba si uvědomit, že pro rodiče dětí a ostatně i pro ředitele škol by takový registrační list představoval další administrativní zátěž.

Konečně systém, kdy by v každé obci platila jiná pravidla, tj. zavedení fakultativního zřizování školských obvodů pro mateřské školy, MŠMT nepodporuje, když jsme toho názoru, že rodiče i děti by všude měli mít právo umístit své dítě do mateřské školy za stejných podmínek.

MŠMT se tak i nadále domnívá, že pro rodiče, samotné děti a ostatně i ředitele škol je nejlepším řešením znění navrhované novely školského zákona, kterou schválil Parlament ČR.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-ke-zrizovani-skolskych-obvodu-pro-ms


Diskuse - Počet příspěvků: 0