Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Kulaté stoly k podpoře pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Na sklonku letošního listopadu a počátkem prosince se sešli u kulatých stolů na krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) Olomouc, Karlovy Vary a Praha a Střední Čechy pedagogičtí pracovníci olomouckých a karlovarských mateřských, základních a středních škol, zástupci Magistrátu města Olomouce, Městského úřadu Prahy 1, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně a občanských sdružení, aby diskutovali na téma „podpora pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince“.

Cílem těchto setkání bylo informovat o situaci v oblasti vzdělávání dětí/žáků-cizinců v mateřských, základních a středních školách ve výše zmíněných krajích a prostřednictvím podnětů účastníků, které zazněly v diskuzích, vymezit slabá místa stávajícího systému tohoto typu vzdělávání. Na základě zjištění je poté možné charakterizovat případné vzdělávací potřeby škol a přímo jejich pedagogů, kteří žáky-cizince vzdělávají.

Na olomouckém diskuzním setkání se účastníci seznámili s důvody, které vedly ministerstvo školství a NIDV k budování systému odborné podpory pedagogů vzdělávajících žáky-cizince a s jeho základními kroky, se současnou situací, respektive počty dětí/žáků-cizinců žijících v České republice stejně jako s legislativním rámcem týkajícím se problematiky integrace cizinců (nejen) do tuzemského vzdělávacího systému. Mgr. Tereza Malochová z občanského sdružení SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) představila poslání této organizace a mimo jiné hovořila o zkušenostech rodičů dětí/žáků-cizinců. Vlastní diskuze dala prostor pro otázky, podněty a připomínky účastníků nejen k samotné aktivitě „Děti/žáci-cizinci“, ale i k celé problematice vzdělávání těchto dětí nemluvících českým jazykem, včetně budovaného systému odborné podpory pro pedagogické pracovníky vzdělávající tyto děti.

V obdobném duchu probíhaly prosincové diskuzní kulaté stoly v Karlových Varech a v Praze, kde kromě pedagogických pracovníků mateřských a základních škol vystoupila se svými poznatky a zkušenostmi v této oblasti Kristýna Titěrová ze společnosti META, o. p. s. (Společnost pro příležitost mladých migrantů), která organizuje akreditované kurzy pro pedagogy, legislativní pomoc pro migranty, doučování pro žáky-cizince, nabízí metodickou pomoc pro pedagogy a workshopy pro žáky základních a středních škol. Jako zásadní téma označila překonávání informačních bariér u učitelů, žáků a rodičů a dlouhodobou podporu předávání informací jak ze strany pedagogů, tak i žáků. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc., z PedF UJEP hovořila o možnostech dalšího vzdělávání pedagogů pro práci v multikulturních třídách a představila e-learningové kurzy pro práci pedagogů s žáky-cizinci.

Z  diskuzních setkání vyplynula potřeba zjištění relevantních dat, nejen celkového počtu žáků-cizinců, ale i vlastní struktury (jejich rozmístění), bez nichž není možné žádoucím způsobem podporu zacílit, změny financování, řešit problematickou situaci pedagogické asistence a věci spojené s nostrifikačními zkouškami. NIDV může školám výrazně pomoci v uspokojování poptávky po vytvoření jednotné/univerzální metodiky týkající se samotného přijímání dětí/žáků-cizinců, která by školám byla schopna zodpovědět základní otázky – na co mají nárok, na jaké instituce se mají obracet, jaké publikace jsou k dispozici, zkrátka jak dítě/žáka-cizince co možná nejefektivněji integrovat.


Diskuse - Počet příspěvků: 0