Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Kariérní řád pro učitele

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Manažerské shrnutí

Úvod

 • Předkládaný kariérní řád pro učitele je založen na odlišném modelu nežli předchozí dlouho diskutované návrhy, a to především s ohledem na míru byrokratické zátěže. Ta je v tomto případě redukována mimo jiné i z toho důvodu, že předmětný návrh nepočítá s uplatněním správního řízení při postupu učitele jednotlivými stupni.
 • Tento kariérní řád spočívá v legislativním zakotvení dobré praxe a osvědčených opatření a nástrojů, kterých si učitelé cení. Zákon tak bude garantovat organizaci a financování profesní podpory učitelů.
 • Klíčový prvek předkládaného návrhu spočívá v obnovení soustavy okresních a krajských metodických kabinetů. Jedná se o opatření, které má učitelům přinést odbornou podporu ze strany jejich nejvíce zkušených kolegů a sdílení dobré metodické a didaktické praxe tak, jako je tomu doposud v území u některých předmětů, například chemie. Zároveň by se tak mělo předejít přílišnému spoléhání na formální dokumenty a osvědčení.
 • Zároveň Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem pro další vzdělávání zajišťují širokou informační podporu a pomoc startu kariérního řádu k 1. 9. 2017.

Shrnutí dosavadního legislativního procesu

 • Vláda návrh předložila Poslanecké sněmovně dne 10. listopadu 2016.
 • První čtení kariérního řádu proběhlo 6. prosince 2016. V průběhu rozpravy poslanci většinově vyjadřovali podporu zavedení kariérního řádu.
 • V prosinci 2016 až únoru 2017 probíhala v regionech na téma kariérního řádu diskuzní setkání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové s učiteli.
 • V únoru 2017 pak proběhly dva kulaté stoly s učiteli MŠ, ZŠ, SŠ, kterých se účastnili rovněž zástupci školských výborů Poslanecké sněmovny a Senátu PČR. První kulatý stůl se konal na půdě brněnské pedagogické fakulty a zúčastnili se jej rovněž tamní akademičtí pracovníci, druhý pak proběhl v Benešově.
 • Návaznost na tato jednání mělo společné výjezdní zasedání MŠMT, školských výborů obou komor PČR a odborných asociací, kde byly podrobně probrány pozměňovací návrhy, standard učitele a prováděcí předpisy.
 • Připomínky vzešlé z daných jednání se promítly do poslaneckých pozměňovacích návrhů k novele zákona.
 • Druhé čtení návrhu zákona proběhlo dne 28. února. Garanční výbor jej doporučil sněmovně ke schválení dne 22. března 2017.
 • Poslanecká sněmovna ve třetím čtení vyslovila s návrhem souhlas dne 7. dubna 2017 a návrh postoupila Senátu dne 9. května.

Přehled vybraných pozměňovacích návrhů schválených PS PČR

 • Zúžení povinnosti vytvářet plány profesního rozvoje

Byl zúžen výčet osob, které budou povinně vytvářet plány osobního profesního rozvoje pouze na učitele. Povinnost se nebude týkat ostatních kategorií pedagogických pracovníků (např. vychovatelů ve školních družinách).

 • Pro všechny učitele, kteří učí dva roky a déle dochází k odkladu povinnosti zpracování osobních plánů profesního rozvoje až od 1. 9. 2018.
 • Aktualizace plánu osobního rozvoje pouze jednou za dva roky

Opatření, které má snížit administrativní zátěž učitelů.

 • Příplatky za třídnictví ve výši 1 000 – 1 500 Kč

Dojde ke zvýšení příplatku za třídnictví bez ohledu na druh nebo stupeň školy, zachováno je rozpětí příplatku, umožňující škole například zohlednit, že některý z učitelů vykonává činnosti třídního učitele pro více tříd.

 • Podpora flexibility příplatků pro uvádějící učitele

Uvádějícímu učiteli bude příslušet příplatek buďto ve výši 3 000 Kč, nebo ve výši 1 500 Kč v případě, kdy uvádějícímu učiteli ředitel sníží týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.

 • Zakotvení sociálního pedagoga (s účinností od r. 2021)
 • Zakotvení účasti učitele ve třetím kariérním stupni při hodnocení učitele v atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň.

Tento učitel doplní roli České školní inspekce (ČŠI bude mít 2 hospitace, učitel také 2 hospitace), a tím dojde k posílení kvality hodnocení práce učitele.

 • Výčet osob, které jsou zahrnuty do kariérního systému, byl rozšířen o ty učitele, kterým zákon již nyní dovoluje učit bez splnění požadavku odborné kvalifikace

Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele

 • Kariérní řád učitelů cílí k růstu kvality škol, ke změnám priorit v jejich řízení, ke zlepšování práce učitelů a tím především ke zlepšování výsledků žáků.
 • Základním cílem zavedení kariérního řádu učitelů je tedy především zvýšení kvality výuky a tím i výsledků vzdělávání a dále by měl podpořit zavádění nových didaktik a metod do výuky. Klíčovým prvkem je podpora motivace pro profesní rozvoj učitelů.
 • Zavedením kariérního řádu by se měla tedy zlepšit nejen situace učitelů, ale i žáků a ředitelů škol. Zlepšení podmínek pro pedagogy se promítne ve výsledcích jejich žáků.
 • Již jen účastí v atestačních komisích ředitelé získají lepší přehled o nárocích uplatňovaných na učitele na jiných školách.
 • Zavedení kariérního řádu má rovněž potenciál ke zvýšení prestiže učitelské profese a učitelství jako celku.

Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu

 • Současné nastavení kariérního systému se v případě učitelů ukázalo jako nevyhovující, neboť dostatečně nemotivuje učitele k tomu, aby si dále zvyšovali své profesní kompetence a zlepšovali kvalitu své práce, a aby absolventi učitelství vstupovali do profese a zůstávali v ní.
 • Vzhledem k tomu, že se základem pro postup kariérním řádem stává kvalita práce učitele, je úzce propojen s profesním rozvojem. Proto novela zavádí i další nástroje, které pomohou kvalitu práce učitele pojmenovat a hodnotit. Nejdůležitější z nich je povinné plánování a hodnocení profesního rozvoje (každé 2 roky).
 • Novela zákona doplňuje existující kariérní systém pedagogických pracovníků pro učitele o novou kariérní cestu – cestu rozvoje profesních kompetencí. Doposud mohou učitelé volit jen kariérní cestu k výkonu specializovaných činností ve škole (např. specializaci školního metodika prevence či výchovného poradce) nebo směřovat k vedoucí pracovní pozici, např. ředitele školy.

Základní rysy navrhovaného kariérního řádu

Třístupňový standard učitele

 • Základem nového kariérního řádu se stane třístupňový standard učitele, který je postaven na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě pedagogické práce.
  • Navrhovaný standard má tři oblasti, a to oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy. Standard je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce učitele a postihuje i rozsah působení učitele ve škole.

Adaptační období začínajícího učitele a uvádějící učitel

 • Podle návrhu bude každý začínající učitel zařazen do prvního kariérního stupně a bude absolvovat dvouleté adaptační období. Jeho cílem je příprava učitele na podmínky pedagogické praxe a přizpůsobení poznatků nabytých v pregraduální přípravě potřebám školy.
 • V průběhu adaptačního období je začínajícímu učiteli ze strany zaměstnavatele poskytována vícezdrojová podpora pro rozvoj všech profesních kompetencí, včetně pomoci uvádějícího učitele.
 • Na konci adaptačního období proběhne hodnocení (atestační řízení) zaměřené na plnění plánu profesního rozvoje a na rozvoj profesních kompetencí.

Atestační řízení a postup do druhého a třetího stupně

 • Po ukončení adaptačního období a úspěšném absolvování atestačního řízení pro druhý kariérní stupeň bude učitel zařazen do druhého kariérního stupně. K atestačnímu řízení pro třetí kariérní stupeň se může přihlásitučitel ve druhém kariérním stupni po 7 letech pedagogické praxe (dosavadním učitelům se praxe částečně započítá podle přechodných ustanovení návrhu zákona).

Dokladové portfolio pro atestační řízení

 • Pro účely atestačního řízení učitelé sestavují dokladové portfolio. Začínající učitel jej v průběhu adaptačního období vytváří ve spolupráci s uvádějícím učitelem a dalšími osobami zajišťujícími uvádění učitele (ředitel, zástupce školy připravující učitele a podobně). Jednotlivé části dokladového portfolia volí sám učitel a jejich výběr pak u atestačního řízení obhajuje.
 • V rámci dokladového portfolia budou učitelé moci dle vlastního výběru v závislosti na své profesní cestě dokládat širokou paletu kompetencí, znalostí, dovedností. Nejedná se tedy o zbytečné a formální papírování.

Příklady dokladů podle oblastí standardu učitele, které již dnes pedagogové zpracovávají:

​Pro oblast osobního profesního rozvoje:

 • doklady o sledování vývoje oboru, předmětu nebo vzdělávací oblasti – např. osvědčení z účasti na vzdělávacím programu DVPP, potvrzení o absolvování odborné stáže,
 • přípravy na vyučovací hodiny, vzdělávací proces a projekty,
 • doklady o reflexi vlastní práce (vedení portfolia, vedení učitelského deníku);

Pro oblast vlastní pedagogické činnosti:

 • použité strategie a techniky podpory pozitivního řízení třídy, skupiny odborného výcviku,
 • výsledky práce se žáky se specifickými poruchami chování,
 • výsledky řešení výchovných problémů ve třídě, ve skupině odborného výcviku a využívání kázeňských prostředků,
 • záznamové archy z hospitací;

Pro oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy:

 • záznamy o vzájemných hospitacích učitelů,
 • doklady o sdílení pedagogických zkušeností,
 • doklady o systematické spolupráci uvnitř předmětové komise či s kolegy jiných aprobací a v rámci mezipředmětových vztahů,
 • doklady o spolupráci na projektech školy;

Postup kariérním řádem a finanční ohodnocení

 • Úspěšný postup kariérním řádem bude znamenat vyšší finanční ohodnocení; přechodem do druhého kariérního stupně by se měl učiteli zvýšit plat o cca 2 000 Kč, učiteli ve třetím kariérním stupni vzroste plat o cca 5 000 Kč. Ke zvýšení finančního ohodnocení při přechodu do třetího kariérního stupně dojde zavedením nového příplatku, neboť s výkonem činnosti učitele ve třetím kariérním stupni budou spojeny nadstandardní práce ve škole, a posunem v platových stupních o určitý počet let.
 • Dalším bonusem je možnost vykonávat specializované činnosti určené jen pro učitele na třetím kariérním stupni, jakými jsou koordinátor vlastního hodnocení školy a mentor profesního rozvoje.

Finanční dopady

 • V roce 2017 budou veškeré náklady související se změnami obsaženými v novele zákona a v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., které upravuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitelů, činit 404 mil. Kč, v roce 2018 až 2020 pak cca 1 780 mil. Kč a v roce 2021 cca 1 950 mil. Kč.
 • Od roku 2021, kdy by mělo být možné podávat přihlášky k atestačnímu řízení do třetího kariérního stupně, pak náklady postupně vzrostou až na částku cca 6 700 mil. Kč v roce 2031, kdy by celý kariérní systém měl naběhnout. Je však třeba zdůraznit, že tyto odhady počítají s tím, že do třetího kariérního stupně postoupí 30 % učitelů.
 • V průběhu implementace kariérního řádu budou využity i finanční prostředky z OP VVV, a to prostřednictvím IPs IMKA.

Soulad s programovým prohlášením vlády

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 959), je předkládán v souladu s bodem 3.6 Programového prohlášení vlády České republiky, v němž se vláda mimo jiné zavázala zavést efektivní kariérní řád pro učitele s jasnoumotivační vazbou na jejich ohodnocení.

Soulad se strategickými dokumenty

Zavedení kariérního řádu učitelů je v souladu s prioritami Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy.


Diskuse - Počet příspěvků: 0