Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Informace k šetření ve vazbě na výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

ČŠI zveřejňuje podrobnější informace k zjišťování počtu romských žáků vzdělávaných v programech podle přílohy RVP ZV – LMP, ve vazbě na výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v případu D.H. a ostatní proti České republice.

Informace k šetření ve vazbě na výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva

Zjišťování počtu romských žáků vzdělávaných v programech podle přílohy RVP ZV - LMP Evropský soud pro lidská práva před šesti lety rozhodl rozsudkem v případu D. H. a ostatní proti České republice, že systém zařazování žáků mimo hlavní vzdělávací proud v České republice, ačkoli používá etnicky neutrální stanoviska, způsobuje diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělání, čímž odporuje Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR proto na podzim minulého roku vypracovalo „Aktualizovaný akční plán k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice“. Podle tohoto plánu chce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavést opatření, která efektivním způsobem zabrání jakýmkoliv cestám možné diskriminace a umožní přísnější kontrolu a metodické vedení ve všech stupních poradenského,
rozhodovacího a výkonného procesu.

Opatření v tomto Akčním plánu souvisejí se snahou ministerstva školství zajistit všem dětem bez rozdílu rovný přístup ke vzdělání tak, jak ho garantuje Ústava ČR i školský zákon.

Jedno z opatření Akčního plánu, kterým se ČR zavázala naplnit rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, je „provádět každoroční šetření k zjištění počtu romských žáků vzdělávaných v programech podle přílohy RVP ZV – LMP“. Vzhledem k tomu, že kritickým bodem tohoto rozsudku je významné nadhodnocení počtu romských žáků mimo hlavní vzdělávací proud, byl požadavek na statistické šetření jedním z nejzásadnějších.

Česká školní inspekce tak z pověření MŠMT v minulých dnech rozeslala dotazník na všechny školy, kde se ve školním roce 2012/2013 vzdělávalo 5 a více žáků s lehkým mentálním postižením (šetření se týká všech dotčených typů základních škol, bez rozdílu jejich označení).

Ředitelé škol pak mají za povinnost vyplnit dotazník (elektronické rychlé šetření je jednou z forem inspekční činnosti, přičemž dle školského zákona je ředitel školy povinen poskytnout součinnost při inspekční činnosti), ve kterém mezi dětmi vzdělávajícími se podle upraveného vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením identifikují podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí potvrzené Veřejným ochráncem práv počet Romů (zde nelze slučovat označení romských žáků dle definice MPSV s přihlášením se ke konkrétní národnosti). Tento údaj je údajem agregovaným a anonymizovaným a není nikterak spojován s jakýmikoliv osobními údaji žáků v dané škole. Za dva dny realizace šetření, které skončí ve čtvrtek 26. 9. 2013 ve 12 hod., již dotazník vyplnilo přes 20 % dotázaných škol.

Způsob zajištění sběru uvedených dat včetně metodiky realizace šetření a obsahu dotazníku odsouhlasila kancelář veřejného ochránce práv.

O vlastním šetření byly ve formě záměru informovány krajské úřady po schválení Akčního plánu k výkonu rozsudku D.H., o vlastním šetření pak byli informováni vedoucí odborů školství krajských úřadů na pravidelné pracovní poradě v září letošního roku.

V ČR se nejedná o žádnou novinku, do této doby v gesci MŠMT byla provedena dvě šetření počtu romských žáků v základních praktických (bývalých zvláštních) školách, a to ve školním roce 2009/2010 (Ústav pro informace ve vzdělávání) a v roce 2011/2012 (Česká školní inspekce). Metodika šetření byla shodná. Lišily se zejm. počty škol, kde bylo šetření prováděno.


Diskuse - Počet příspěvků: 0