Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Prosinec 2013

Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává, předkládá a zveřejňuje v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Výroční zprávu o stavu a rozvo...

Výnos č. 9/2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT stanovuje tímto výnosem postup pro vydávání rozhodnutí o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce pro základní a střední školy, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Dosavadní Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k post...

Souhrnná závěrečná zpráva z dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Předkládaná zpráva shrnuje průběh dvouletého období pokusného ověřování Individuálního výchovného programu a představuje stěžejní výstupy tohoto šetření. Dále předkládá podněty pro podporu jeho využívání v širší praxi.

Z Kulatého stolu SKAV a EDUin: Politizace školství není hrozba, ale realita

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

EDUin publikoval obrazový záznam kulatého stolu SKAV a EDUin z minulého týdne, kde se diskutovalo o vztazích ředitelů a zřizovatelů. Řešily se především otázky spojené s konkurzy a rekonkurzy, které vyvolala změna v zákoně stanovující funkční obdo...

Je tu druhý ročník Extra třídy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Extra třída umožňuje dětem reálně přispět k veřejnému životu a získat za svou snahu ocenění mimo školu. Projekty třídních kolektivů přibližují vzdělávání praktickému životu a zároveň umožňují obcím nahlédnout do dění ve školách. Přínos takové spol...

Projekt Poslpolu: Podpora spolupráce škol a firem

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Do 20. prosince je v rámci pilotáže projektu Pospolu možné přihlásit do nového zadávacího řízení na 20 partnerství škol a firem a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 milionu korun.

Pokusné ověřování výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky – Matematika+

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona vyhlašuje pokusné ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profil...

Informace o Mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením spravedlivého přístupu ke vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tiskovou zprávu a prezentace informující o mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením spravedlivého přístupu ke vzdělávání, která se uskutečnila dne 6. prosince 2013.

Dotační program MŠMT – „Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluc...

Informační bulletin Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ÚOOÚ

Informační bulletin 1/2013

Spolupracovat se školami bude pro firmy daňově výhodnější

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Poslanecká sněmovna na svém prvním zasedání dne 27. listopadu 2013 schválila zákonné opatření Senátu, jehož součástí je i úprava daňových zvýhodnění pro firmy spolupracujících se školami na odborném vzdělávání. Toto zákonné opatření, které bude úč...

Učitelé by mohli v budoucnu procházet čtyřmi kariérními stupni

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje nový kariérní systém pro učitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Cílem je umožnit učitelům celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojené s atestacemi a nav...

Smlouvy s rodiči budou k využití pro všechny školy

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Stoupající problémy s kázní žáků na základních školách pomůže řešit individuální výchovný program (IVýP) známější pod názvem "Smlouvy s rodiči". Vyhodnocení dvouletého pokusného ověřování potvrdilo přínos této metody pro většinu zapojených škol.

Informace k elektronickému testování žáků ve školním roce 2013/2014

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

V návaznosti na schválení Závěrečné zprávy o přípravě, průběhu a výsledcích druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2012/2013 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol) probíh...

Česká školní inspekce představuje výsledky mezinárodního šetření PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Spolu s dalšími 64 zeměmi světa se Česká republika také v roce 2012 zapojila do mezinárodního šetření dovedností patnáctiletých žáků v klíčových gramotnostech - PISA. V tomto šetření byla hlavní testovanou oblastí matematická gramotnost (naposledy...

Nabídka práce

Archiv článků