Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu

Vydáno: 13 minut čtení

Legislativní pohled

Právní předpisy, metodika, judikatura

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 •  Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení (čj. MSMT-37428/2019-1, aktualizace ke stavu k 30. listopadu 2019). Dostupný z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicko-vykladova-prirucka-ke-konkursnim-rizenim-ve?highlightWords=p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3.9.2013, sp. zn. 21 Cdo 2303/2012)
 • -          rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2668/2012

Statutární orgán

Statutární orgán příspěvkové organizace

Ředitel školy zřízené obcí nebo krajem je jako statutární orgán příspěvkové organizace označen ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Stejně tak je ve zřizovací listině vymezen způsob, jakým vystupuje jménem organizace. Tento postup je zakotven v § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

(2) Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat

d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace,

 

Statutární orgán školské právnické osoby

Ředitel školy je jako statutární orgán školské právnické osoby přímo označen v § 131 odst. 1 školského zákona.

§ 131 odst. 1 školského zákona

 

Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské právnické osoby, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

 

Působnost statutárního orgánu

Působnost statutárního orgánu dle občanského zákoníku

Obecně platí, že statutární orgán má

 • působnost rozhodovací (§ 163 občanského zákoníku) a
 • působnost jednatelskou (§ 164 odst. 1 občanského zákoníku).

Působnost rozhodovací

Podle § 163 občanského zákoníku platí: Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

Zakladatelským právním jednáním je

 • v případě škol – příspěvkových organizací zřizovací listina (§ 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění),
 • v případě škol – školských právnických osob zřizovací listina nebo zřizovatelská smlouva (§ 125 odst. 1 a 2 školského zákona).

Osoba, která má právo přijmout nebo změnit zakladatelské právní jednání (tj. zřizovací listinu, zřizovatelskou smlouvu), při vymezení působnosti statutárního orgánu musí respektovat zákon a povahu věci. Nelze např. omezit působnost statutárního orgánu tak, že působnost statutárního orgánu bude „minimální“ a neumožní mu reálně výkon jeho zákonné funkce. Stejně tak nelze řediteli školy odebrat jeho působnost zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech (§ 164 odst. 1 občanského zákoníku).

Zákonem, který má vliv na působnost ředitele školské právnické osoby, je školský zákon, a to konkrétně § 132 školského zákona. Na základě § 132 školského zákona se určité kompetence svěřují radě školské právnické osoby zřízené „neveřejným“ zřizovatelem (právnickou nebo fyzickou osobou). Tím se školským zákonem současně stanoví, že uvedené kompetence (určitá právní jednání) nespadají do působnosti statutárního orgánu – ředitele školy.

Jednání zástupce za právnickou osobu

Za právnickou osobu jako „umělý“ útvar vždy právně jedná její zástupce (zákonný, smluvní nebo určený rozhodnutím orgánu veřejné moci).

Podle § 164 odst. 1 občanského zákoníku platí: Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

Ve školách je standardně statutárním orgánem „jednočlenný“ (monokratický) statutární orgán (tj. ředitel školy), a proto jako individuální statutární orgán zastupuje právnickou osobu ve všech záležitostech. Statutární orgán zastupuje právnickou osobu navenek a činí jejím jménem právní jednání (např. podepisuje smlouvy).

Zástupce statutárního orgánu

Charakteristika zástupce statutárního orgánu

Zástupce statutárního orgánu je osoba, která je v době nepřítomnosti statutárního orgánu (tj. ředitele školy) oprávněna jednat jménem právnického osoby v plném rozsahu kompetence statutárního orgánu.

Uvedenou „osobou“ je z logiky věci zaměstnanec právnické osoby. Může jím být

 1. vedoucí zaměstnanec (např. zástupce ředitele pro 1. stupeň základní školy, vedoucí ekonomického útvaru),
 2. zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem (např. ekonom, který dle organizačního řádu není vedoucím zaměstnancem).

„Nepřítomností“ ředitele školy může být např.

 • dlouhodobá překážka v práci (typicky pracovní neschopnost, mateřská dovolená, rodičovská dovolená),
 • uvolnění pro výkon veřejné funkce,
 • zahraniční stáž ředitele školy,
 • situace, kdy se ředitel školy vzdá vedoucího pracovního místa nebo je odvolán z vedoucího pracovního místa.

Kompetence zástupce statutárního orgánu vyplývají ze zřizovací listiny nebo zřizovatelské smlouvy organizace.

Ve vztahu k vlastnímu obsahu tzv. zástupčí činnosti zástupce statutárního orgánu je vhodné uvést zkrácený výňatek z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2668/2012. V něm se Nejvyšší soud vyjádřil k zástupčí činnosti zástupce ředitele, který je zástupcem statutárního orgánu. V uvedeném rozsudku se Nejvyšší soud odkazuje na již neplatný § 20 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. Uvedené ustanovení však přejímá (s určitými posuny) § 166 občanského zákoníku.

Dne 1.9.2010 žalobce [dříve ředitel školy – doplněno autorkou] jmenoval D. S. „do funkce statutárního zástupce ředitele, a to v plném rozsahu“.

Dopisem ze dne 20.10.2010 se žalobce vzdal funkce ředitele ke dni 31.10.2010.

Dne 2.12.2010 žalobce převzal výpověď z pracovního poměru ze dne 18.11.2010, kterou podepsala „D. S., zástupkyně ředitele“.

 

 

V posuzovaném případě byla žalovaná zřízena jako příspěvková organizace … s tím, že „statutárním orgánem je ředitel jmenovaný a odvolávaný radou kraje“ (srov. též § 27 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.). … žalobce jmenovací listinou ze dne 1.9.2010, kdy jmenoval D. S. „do funkce statutárního zástupce ředitele, a to v plném rozsahu“.

 

… podle ustanovení § 20 odst. 2 věty první obč. zák. za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její zaměstnanci, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Jestliže tedy Rada …kraje vzala na vědomí, že „s účinností od 1. listopadu 2010 vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovního místa ředitele uvedené příspěvkové organizace D. S., jako zástupkyně ředitele, která jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního řízení“, …, je mimo pochybnost, že uvedená zástupčí činnost byla vzhledem k pracovnímu zařazení D. S. činností „obvyklou“, a že tedy D. S. - aniž byla statutárním zástupcem - mohla za žalovanou činit právní úkony ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 obč. zák., včetně právních úkonů směřujících k rozvázání pracovního poměru.

 

Zástupce statutárního orgánu vs. zástupce ředitele školy

Běžná pracovní pozice, funkce ve škole je pracovní pozice, funkce „zástupce ředitele“, „zástupce ředitele pro 1. stupně základní školy“, „zástupce ředitele mateřské školy“, „zástupce ředitele pro praktické vyučování“ atd.

Vzhledem k tomu, že „statutárním orgánem“ právnické osoby je „ředitel školy“, dochází k nedorozuměním při rozlišení

 1. zástupce statutárního orgánu (osoby, která je v době nepřítomnosti statutárního orgánu, tj. ředitele školy, oprávněna jednat jménem právnického osoby v plném rozsahu kompetence statutárního orgánu),
 2. zástupce ředitele školy (pedagogického pracovníka).

Pracovní pozici, funkci „zástupce ředitel školy“ školský zákon neupravuje.

Výslovně ji však předpokládá nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění.

Dále se tato pracovní pozice, funkce „zástupce ředitele školy“ chápe jako funkce, která je podřazena kategorii „vedoucí pedagogický pracovník“ [§ 2 odst. 2 písm. 1 zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění].

Základní srovnání „zástupce ředitele školy“ a „zástupce statutárního orgánu“ je uvedeno níže.

Zástupce ředitele školy

Zástupce statutárního orgánu

je pedagogickým pracovníkem

může, ale nemusí být pedagogickým pracovníkem

vykonává určitý rozsah přímé pedagogické činnosti týdně

vykonává určitý rozsah přímé pedagogické činnost týdně tehdy, když je pedagogickým pracovníkem

je vedoucím zaměstnancem dle zákoníku práce

může, ale nemusí být vedoucím zaměstnancem dle zákoníku práce

 

Podmínky, za který ch může ustanoven zástupce statutárního orgánu

Je zřejmé, že osobou, která ustanovuje zástupce statutárního orgánu, je statutární orgán, tj. ředitel školy.

Podle materiálu MŠMT Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení (čj. MSMT-37428/2019-1, aktualizace ke stavu k 30. listopadu 2019) však může statutární orgán ustanovit zástupce statutárního orgánu tehdy, když toto právní jednání spadá do jeho působnosti vymezené zřizovací listinou.

Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení (čj. MSMT-37428/2019-1, aktualizace ke stavu k 30. listopadu 2019)

s. 2

 

Oprávnění ředitele ustanovit zástupce statutárního orgánu musí v případě příspěvkové organizace obsahovat zřizovací listina, současně se doporučuje, aby pozice tohoto zástupce byla upravena vnitřním předpisem organizace, např. organizačním řádem.

 

Zástupce statutárního orgánu je ustanoven organizačním řádem

Způsob, který zaměstnavatel ustanovuje zaměstnance „zástupcem statutárního orgánu“, je podle názoru autorky následující: kompetence zaměstnance zastupovat statutární orgán v plném rozsahu práv a povinností je stanovena interním předpisem, obvykle organizačním řádem právnické osoby.

Např.:

 • v organizačním řádu příspěvkové organizace je upraveno dělení příspěvkové organizace na 3 organizační útvary (organizační útvar A, B a C), každý z těchto organizačních útvarů řídí jeden jmenovaný zástupce ředitele; dále organizační řád stanoví, že zástupce ředitele organizačního útvaru B je současně zástupcem statutárního orgánu, a v době nepřítomnosti statutárního orgánu je oprávněn jednat jménem právnického osoby v plném rozsahu kompetence statutárního orgánu,
 • v organizačním řádu se stanoví, že ekonom školy je zástupcem statutárního orgánu a v době nepřítomnosti statutárního orgánu je oprávněn jednat jménem právnického osoby v plném rozsahu kompetence statutárního orgánu.

Je zřejmé, že uvedenému obsahu interního předpisu (organizačního řádu) pak odpovídá obsah pracovní náplně daného konkrétního zaměstnance.

V tomto případě statutární orgán a následně i zástupce statutárního orgánu postupují podle § 166 odst. 1 občanského zákoníku: Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Toto ustanovení občanského zákoníku přejímá (s určitými posuny) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Zástupce statutárního orgánu ustanoven, „dočasně jmenování“ zřizovatelem

Některé školy, zejména menší organizace, nemají ustanoveného zástupce statutárního orgánu.

Nelze také vyloučit situaci, kdy organizační řád stanoví určitou osobu (pracovní pozici) jako zástupce statutárního orgán (např. zástupce ředitele pro 2. stupeň základní školy), avšak uvedená pracovní pozice zaměstnancem není obsazena.

Jestliže v takové organizaci není přítomen ředitel, vzniká po určitou dobu situace, kdy organizace není schopna pomocí vlastních organizačních nástrojů ustanovit osobu, která ji bude zastupovat navenek a jejím jménem činit právní jednání.

Podle materiálu MŠMT Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení (čj. MSMT-37428/2019-1, aktualizace ke stavu k 30. listopadu 2019) pro takový případ

 • má zřizovatel zajistit obsah zřizovací listiny, podle které má zřizovatel právo „jmenovat zástupce statutárního orgánu“,
 • v souladu se zřizovací listinou následně na určitou, omezenou dobu ustanovit zástupce statutárního orgánu; z logiky věci plyne, že takto ustanoveným zástupcem statutárního orgánu je zaměstnanec organizace.

Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení (čj. MSMT-37428/2019-1, aktualizace ke stavu k 30. listopadu 2019)

s. 3

 

Dojde-li k náhlé události, v jejímž důsledku škola přijde o ředitele nebo ten není v žádném případě schopen právně jednat (např. ředitel se vzdá funkce, je odvolán, nastane dlouhodobá překážka v práci, zemře) a škola nemá zřízenu a obsazenu pozici zástupce statutárního orgánu, je s ohledem na zajištění nutného chodu právnické osoby (školy) možné, aby zřizovatel jmenoval „dočasného“ ředitele. Zřizovatel nemůže jmenovat žádného ředitele bez řádného konkursního řízení, ale může případně změnit zřizovací listinu tak, aby mohl jmenovat zástupce statutárního orgánu. Není-li pracovní místo ředitele školy, která je příspěvkovou organizací, obsazeno, vykonává jeho práci zaměstnanec, který byl určen způsobem uvedeným ve zřizovací listině příspěvkové organizace, popřípadě ve vnitřním předpise této organizace. Toto dočasné řešení nerespektuje § 166 odst. 2 školského zákona, a je proto nutné, aby zřizovatel co možná ihned vyhlásil konkursní řízení. V případě, že z konkursního řízení nevzejde vhodný uchazeč, kterého by zřizovatel jmenoval, je třeba organizovat další konkursní řízení.

Shrnutí

 

 Řízení školy online

 

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.